Obchodné informácie

Obchodné účty

Na obchodovanie máte k dispozícií niektorý z dvoch obchodných účtov:

Hotovostný (Cash)

Na hotovostnom účte realizovať kúpu a predaj všetkých dostupných finančných nástrojov (akcie, opcie, ETF, futures a menové konverzie), pričom na realizáciu nákupu musí mať dostatočnú hotovosť, aby pokryl objem obchodu a poplatkov za realizáciu. Prostriedky na obchodovanie aj výber sú k dispozícií po vyúčtovaní obchodu pri akciách o 3 obchodné dni, pri opciách o 1 obchodný deň a pri menových pároch o 2 obchodné dni.

Maržový (Margin)

Tento účet je možné využiť na hotovostné, maržové obchodovanie, ale aj na predaje na krátko, tzv. short sale všetkých dostupných finančných nástrojov (akcie, opcie, ETF, futures a forex). Na rozdiel od hotovostného účtu sú finačné prostriedky z predajov k dispozícií ihneď. Toto umožňuje prerátavanie hodnoty účtu, udržiavacích požiadaviek a kúpnej sily v reálnom čase.

Multimenový účet

Každý jeden obchodný účet (hotovostný aj maržový) je multimenový, teda je možné na ňom viesť hotovosť a finančné nástroje v rôznych menách, ktoré je možné ľubovoľne medzi sebou konvertovať podľa potreby. Obchodný účet musí mať určenú primárnu (referenčnú) menu do ktorej sú virtuálne prerátavane všetky pozície a hotovosť a slúži pre určenie hodnoty účtu v jednej mene.

Inteligentné pokyny

STOP (STP) a STOP Limit (STP LMT)

Umožňujú zabezpečiť pozíciu voči poklesu hodnoty a stanoviť maximálnu možnú stratu. Pri podávaní pokynu stačí určiť Stop cenu prípadne Limitnú cenu. Ak trhová cena dosiahne Stop cenu vstupuje pokyn na trh ako Market pokyn, resp. Limitný pokyn.

Trailing Stop (TRAIL) a Trailing Limit (TRAIL LMT)

Sú rozšírené Stop pokyny o pravidelné upravovanie stop ceny a limitnej ceny. Rovnako ako bežné stop pokyny, aj tieto umožňujú zabezpečiť sa voči poklesu hodnoty pozície a pritom zvyšujú pravdepodobnosť realizácie pokynu za výhodnejšiu cenu ako pri bežných stop pokynoch. Funguje to tak, že ak sa trhová cena pohybuje v prospech otvorenej pozície, stúpa aj Stop cena podľa definovaného odsadenia Stop ceny od súčasnej trhovej ceny.

Burzy umožňujú nakúpiť či predať finančné nástroje počas otvárania a uzatvárania bežných obchodných hodín. Tieto pokyny majú platnosť len v čase otvorenia alebo uzatvorenia trhu inak sa automaticky zrušia.

Market-on-open (MKT a doba platnosti OPG) a Limit-on-open

Pokyn vstupuje do platnosti a bude realizovaný len na začiatku nasledujúceho obchodného dňa. Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu resp. ak otváracia cena splní podmienku Limitnej ceny. Inak bude pokyn automaticky zrušený.

Market-on-close a Limit-on-close (LOC)

Pokyn vstupuje do platnosti a bude realizovaný len na konci obchodného dňa. Pokyn bude realizovaný za trhovú cenu resp. ak uzatváracia cena splní podmienku Limitnej ceny. Inak bude pokyn automaticky zrušený. Zadať takýto pokyn je možné výlučne 10, resp. 15 minút (podľa pravidiel príslušného zahraničného trhu).

dozvedieť sa viac o pokynoch

Maržové obchodovanie

Čo je maržové obchodovanie?

Maržové obchodovanie spočíva v nákupe cenných papierov na úver. Tento úver je krytý časťou cenných papierov na obchodnom účte. Úver je možné čerpať do takej miery, pokiaľ hodnota obchodného účtu (Hotovosť+Cenné papiere) nepoklesne pod stanovené maržové požiadavky brokera, alebo regulátora trhu. Maržové obchodovanie umožňuje využitie tzv. pákového efektu, prostredníctvom ktorého je možné znásobiť výnos v pomere 4:1.

Ako funguje maržové obchodovanie?

Na každom maržovom účte sa neustále prepočítavajú maržové požiadavky, ktoré nám identifikujú či je na účte dostatočný majetok, aby bol úver krytý majetkom. V prípade realizácie obchodov len za hotovosť tieto hodnoty nie je nutné sledovať, pretože všetky pozície sú kryté hotovosťou.

Povedzme, že nakúpite akcie za 50 USD a cena akcií vzrastie na 75 USD. Pri nákupe akcií na hotovostnom účte, by Vaša odmena predstavovala 50% zisk. Ale ak by ste realizovali nákup na margin: vlastné prostriedky 25 USD a vypožičanie cudzích prostriedkov 25 USD od brokera – zarobíte 100% z investovaných prostriedkov. Z toho vyplýva, že vlastníte akcie spoločnosti za 25 USD plus úrok.

Rizikom maržového obchodovania je, že ak cena akcií poklesne, rast strát je neporovnateľne vyšší ako pri realizácii obchodu v hotovosti.

Akcie, ktoré ste nakúpili za 50 USD poklesnú na 25 USD. Pri kúpe na hotovosť by to predstavovalo stratu 50%. Pri nákupe na margin by strata bola 100% plus musíte zaplatiť úrok z úveru.

Maržový účet umožňuje realizovanie obchodov aj za hotovosť, teda pokiaľ budete realizovať obchody len do výšky svojej hotovosti nie je potrebné zvlášť sledovať maržové požiadavky, pretože všetky otvorené pozície budú kryté hotovosťou.

Základné maržové pravidlá

Pri podávaní pokynu (počiatočná marža) a na konci obchodného dňa (udržiavacia marža) sa prerátava hodnota obchodného účtu.

Pri podávaní pokynu - Počiatočná marža

Pri podávaní pokynu na otvorenie novej pozície (nákup alebo predaj na krátko) sa prerátavajú počiatočné maržové požiadavky (počiatočná marža) a zisťuje sa, či hodnota vlastných prostriedkov na účte je kladná. V prípade, že počiatočné maržové požiadavky budú vyššie ako disponibilné prostriedky bude pokyn odmietnutý. Na to aby mohol byť pokyn prijatý je potrebné, aby boli splnené podmienky:

 1. Hodnota účtu t.j. (Hodnota otvorených pozícií + Hotovosť) je minimálne 2000 USD
 2. Disponibilné prostriedky (Hodnota účtu - Počiatočné požiadavky) väčšie alebo rovné 0
 3. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia alebo rovná 30 násobku čistej hodnoty účtu
Počas dňa - Udržiavacia marža

Ak je na účte nakúpené na maržu (na úver), je potrebné aby bol úver dostatočne krytý majetkom, preto je kontrolované či účet spĺňa udržiavacie maržové požiadavky. Je to časť hodnoty cenných papierov, ktorá musí byť krytá hotovosťou resp. majetkom. Štandardne je výška maržových požiadaviek u akcií 25% z trhovej hodnoty, no niektoré tituly môžu mať vyššie udržiavacie požiadavky. Tituly s vyššími maržovými požiadavkami.

Pri využívaní úveru musí byť splnená niektorá z požiadaviek, inak budú cenné papiere z účtu zlikvidované.

 1. Udržiavací prebytok (Hodnota účtu – Udržiavacia marža) musí byť väčší alebo rovný 0
 2. Hodnota otvorených pozícií cenných papierov je menšia, alebo rovná 50-násobku čistej hodnoty účtu
 3. Hodnota Forex vysporiadaných obchodov je menšia, alebo rovná 250-násobku čistej hodnoty účtu
Special Memorandum Account – SMA požiadavky

Maržové účty podliehajú regulácií kontrolných orgánov, a preto je potrebné brať do úvahy aj požiadavky Special Memorandum Account (SMA), ktoré slúžia na udržanie kúpnej sily obchodného účtu. Pri ich výpočte sú používané 50% maržové požiadavky podľa US smernice RegT, prípadne 100% pre nemaržovateľné cenné papiere.

Hodnota SMA na konci obchodného ňa sa vyrátava dvomi spôsobmi, pričom sa berie vyššia hodnota

 1. včerajšia hodnota SMA ± zmena hotovosti ± 50% požiadavka z dnešných obchodov
 2. hodnota účtu - 50% požiadavky z otvorených pozícií

Požiadavky SMA môžu počas dňa poklesnúť, no na konci obchodného dňa 22:00 musia byť kladné, inak príde k likvidácií otvorených pozícií.

Pohyby zahrnuté do SMA
+   Vklad hotovosti
-   Výber hotovosti
+   Dividendy
±   Započítanie kúp a predajov
±   Realizovaný zisk/strata z denných obchodov
-   Kladná zmena maržovových požiadaviek RegT na konci obchodného dňa
+   Záporná zmena maržovových požiadaviek RegT na konci obchodného dňa
-   Poplatky za realizáciu obchodov a dane
+   Predaj opcií
-   Nákup opicií
Pohyby nezahrnuté do SMA
=   Menové konverzie a obchody
=   Poplatky za dáta a pod. mimo poplatkov za realizáciu obchodu

Maržové požiadavky

Akcie a ETF
Štát Typ pozície Počiatočná marža Udržiavacia marža RegT na konci dňa
USA Dlhé pozície 25% ako počiatočné 50%
Krátke pozície 30% cena akcie > 16,67 USD:  30%
cena akcie < 16,67 USD:  5 USD/akcia
cena akcie < 5,00 USD:    100%
cena akcie ≤ 2,50 USD:    2,50 USD/akcia
50%
Kanada Dlhé pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
cena akcie ≥ 2 CAD:  50%
ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície cena akcie < 2 CAD:  100%
cena akcie ≥ 2 CAD:  50% min. 2,50 CAD/akcia
ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné 50%
Maržové požiadavky u pákových ETF sa znásobujú pákou ETF. (Príklad: ETF s 3 násobnou pákou: 25%*3= požiadavka 75%)
Nemaržovateľné akcie a akcie s vyššími maržovými požiadavkami

Opcie
Štát Typ pozície Počiatočná marža Udržiavacia marža RegT na konci dňa
USA a Austrália Dlhé pozície žiadne ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície - nekryté Akciová opcia:  Hodnota opcií + MAX(20% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Indexová opcia:  Hodnota opcií + MAX(15% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 10% z hodnoty akcií)
Menová opcia:  Hodnota opcií + MAX(4% z hodnoty akcií - Hodnota Mimo peňazí; 0,75% z hodnoty akcií)
ako počiatočné ako počiatočné
Krátke pozície - kryté Počiatočné požiadavky podkladového aktíva + Hodnota Na peniazoch ako počiatočné ako počiatočné
Ostatné Všetky pozície Podľa maržových požiadaviek príslušnej burzy ako počiatočné ako pri US opciách

Futures
Maržové požiadavky pre futures sú stanovené na základe rizikovosti portfólia resp. podľ platných podmienok príslušných búrz.

CFD
ŠtátTyp pozíciePočiatočná maržaUdržiavacia marža
CFD - AkcieVšetky pozície1,25 * Udržiavacia maržaNa základe rizikovosti portfólia (min. 10%)
CFD - IndexyVšetky pozície1,25 * Udržiavacia maržapodkladový futures (min. 5% alebo 5 štandardných odchýlok)
CFD - AustráliaVšetky pozície1,25 * Udržiavacia maržaMaržové požiadavky ASX

Predaj na krátko (Short Sale), špekulácia na pokles

Short sale, predaj na krátko, je vlastne špekulácia na pokles cenného papiera, najčastejšie akcie. Dajme tomu, že predpokladáte pokles ceny akcií a chcete na tom zarobiť.

Obchodník A sa rozhodne, že chce predať akcie na short s očakávaním, že ich neskoršie nakúpi za nižšiu cenu.

 1. Výber akcií na short
  K otvoreniu pozície na short obchodník A musí najprv preukázať, že je schopný vypožičať si akcie, ktoré plánuje predať. Broker vedie zoznam disponibilných „shortovateľných akcií“, ktorý sa nazýva ako Box List. V Box Liste sú zoskupené nielen vlastné akcie brokera, ale aj akcie klientov brokera (ktorí súhlasili zapožičať tieto akcie) a akcie iných tretích strán.
 2. Otvorenie short pozície
  Obchodník A zadá pokyn na short v danom obchodnom dni (T). Väčšina hlavných akciových trhov má zúčtovacie obdobie 3 dni, čo znamená, že výmena akcií za hotovosť prebehne do 3 obchodných dní (T+3) od realizácie obchodu.
 3. Akcie sú zapožičané a transakcia prebehla
  Ráno dňa T+3 je obchodník A upozornený brokerom, že akcie ktoré si vypožičal musí v tomto dni vrátiť späť a ukončiť pôžičku akcií.
 4. Hotovosť zo short sale je použitá ako zábezpeka za požičané akcie
  Keď sa obchod zúčtuje, hotovosť získaná z predaja akcií je použitá ako zábezpeka za požičané akcie obchodníkovi A. Broker následne investuje túto hotovostnú zábezpeku získanú od obchodníka A.
 5. Úroky sú platené brokerovi
  Časť úroku z investovanej zábezpeky je použitá na administratívne poplatky a poplatky za vypožičanie akcií.
 6. Dividendy za pôžičku
  Ak akcie na short liste vyplácajú dividendy, kupujúci akcií obdrží dividendové platby. Nárok na dividendové platby má tiež ten, ktorý požičiava akcie. Obchodník A je zodpovedný za poskytnutie týchto dividend za pôžičku.
Maržové požiadavky     Dostupnosť akcií na shortsale

Denný obchod (Daytrade)

Denným obchodom sa rozumie:

 • nákup a neskorší predaj toho istého finančného nástroja v ten istý deň, toto platí aj mimo bežných obchodných hodín.
  Nákup 100 ks akcií MSFT a v ten istý deň ich predaj, resp. predaj (short) 100 ks akcií MSFT a ich spätná kúpa v ten istý deň.
 • nákup a neskorší predaj toho istého finančného nástroja ako bolo pôvodne nakúpené (uzatvorenie pozície a vytvorenie predaja na krátko)
  Na účte je otvorená pozícia 100 ks akcií MSFT. Po predajnom pokyne na 150 ks akcií MSFT sa uzatvorí pôvodná pozícia 100 ks MSFT a automaticky vytvorí short pozícia na 50 ks MSFT. Takýto predaj je považovaný za jeden denný obchod.
 • realizácia opcií, pri ktorých prichádza k fyzickej dodávke
 • pokiaľ broker uzatvorí niektorú pozíciu klienta kvôli nesplneným maržovým požiadavkam.
  Nákup 100 ks akcií MSFT a v ten istý deň ich predaj realizovaný brokerom, resp. predaj (short) 100 ks akcií MSFT a ich spätná kúpa realizovaná brokerom.

Keďže obchodné účty podliehajú US legislatíve, ktorá vyžaduje, aby boli splnené podmienky pre maržové účty. Podľa výšky hodnoty účtu sa delia maržové účty na:

 1. netypicky denný klient – účet, ktorý má čistú hodnotu účtu menšiu ako 25000 USD, môže realizovať len 3 denné obchody za 5 obchodných dní. Ak však takýto klient realizuje 4 a viac denných obchodov za 5 dní, stáva sa typickým denným klientom. V prípade že klient úž má realizované 3 denné obchody za 5 dní, obchodný systém klienta ochráni tým, že mu môže zamedziť otvoriť novú (štvrtú) pozíciu.
 2. typicky denný klient – účet, ktorý má čistú hodnotu účtu nad 25000 USD, môže realizovať neobmedzený počet (4 a viac) denných obchodov za 5 obchodných dní. Ak čistá hodnota účtu takéhoto klienta poklesne pod 25000 USD bude jeho účet predmetom reštrikcie a nebude klientovi umožnené otvárať novú pozíciu počas 90 dní. Pokiaľ sa tak stane, klient má na výber:
 1. trhovým zhodnotením účtu, alebo navýšenie hodnoty účtu nad 25000 USD vkladom,
 2. počkať 90 dní do vypršania obmedzenia,
 3. požiadať o resetnutie účtu, vrátenie účtu do pôvodného stavu. Resetnúť účet sa však môže len 1 krát za 180 dní. Tým sa účet stane účtom netypicky denného klienta.

Úročenie

Úroky sa na účte vypočítavajú na dennej báze a sú vyúčtované 1 krát za mesiac. Výška úrokovej sadzby sa pohybuje podľa stavu aktuálnej vysporiadanej hotovosti (kladný stav na účte), resp. stavu zapožičaných prostriedkov (záporný stav na účte) v príslušnej mene na základe krátkodobých referenčných sadzieb na peňažnom trhu. dozvedieť sa viac...